Гаращенко Федір Георгійович

Посада:
професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри моделювання складних систем
Науковий ступінь:
доктор технічних наук
Звання:
професор, академік АН ВШ України
Аудиторія:
№ 410
Телефон:
E-mail:
fedir47@gmail.com
Освіта, наукові степені, вчені звання:
Народився 16 листопада 1947 р. в с. Благодатне Долинського району Кіровоградської області.
 • 1965 р. – Гурівська СШ Долинського району з золотою медаллю;
 • 1972 р. – факультет кібернетики Київського державного університету;
 • 1972 – 1975 р.р. – аспірантура факультету кібернетики Київського державного університету.
 • 1975 р. – кандидат фізико-математичних наук;
 • 1984 р. – доктор технічних наук;
 • 1985 р. – доцент кафедри моделювання складних систем;
 • 1986 р. – професор кафедри моделювання складних систем;
 • З 1999 р. – завідувач кафедри моделювання складних систем.
Громадська робота:
 • член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій на економічному факультеті;
 • член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій на факультеті кібернетики, являється заступником голови сецради;
 • член Вченої ради факультету кібернетики і Вченої ради університету;
 • в 1988 та 2006 роках очолював предметну комісію з математики та інформатики на вступних іспитах абітурієнтів;
 • голова Постійної комісії Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка з питань організації наукової роботи;
 • член редколегії журналів "Проблеми керування і інформатики", Вісник Київського університету, серій "Кібернетика" та "Фіз.-мат. науки", "Обчислювальна та прикладна математика", "Волинський математичний вісник".
Наукові інтереси:
 • якісний аналіз та оцінка програмних траєкторій в системах керування;
 • дослідження задач практичної стійкості динамічних систем та розробка чисельних методів для визначення оптимальних оцінок;
 • розвиток методів структурно-параметричної та недиференційованої траєкторної оптимізації;
 • розв`язування задач чутливості та розрахунку допусків на параметри;
 • розвиток математичних методів оптимального керування пучками траєкторій;
 • розробка нових математичних технологій по оптимальному синтезу структурованих динамічних систем;
 • оптимальне проектування прискорюючих та фокусуючих систем;
 • моделювання та оптимізація систем керування орієнтацією мікросупутників;
 • розвиток методів цифрової обробки інформації та розпізнавання образів;
 • створення нових технологій для стиснення інформації;
 • розробка адаптивних підходів до аналізу, класифікації та розпізнавання голосової інформації та зображень.
Під керівництвом проф. Ф.Г. Гаращенка захищено більше 20 кандидатських та докторських дисертацій та декілька дисертацій підготовлено до захисту.

Публікації

Опубліковано більше 250 наукових праць, зокрема у журналах: "Кібернетика і системний аналіз", "Автоматика і телемеханіка", "Автоматика", "Проблеми керування і інформатики", "Кібернетика і обчислювальна техніка", "Прикладна математика і механіка", "Техническая кибернетика" та "Механика твердого тела" (Известия АН СССР) та інших.
 1. Бублик Б.Н., Гаращенко Ф.Г., Кириченко Н.Ф. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков. - Киев; Наук.думка, 1985. -304с.
 2. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г.,Пічкур В.В. Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем.- Київ, ВПЦ”Київський університет”, 2000. -197с.
 3. Гаращенко Ф.Г., Кириченко М.Ф. та інші. Сучасні методи та інформаційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем: Монографія.- Київ.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. -200с.
 4. Гаращенко Ф.Г., Панталієнко Л.А. Аналіз та оцінка параметричних систем.- К.; МСДО України, 1995. - 140 с.
 5. Гаращенко Ф.Г.,Пічкур В.В. Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем. -Київ,ВПЦ”Київський університет”,2003. -113с.
 6. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т. Диференціальні рівняння.-Київ,ВПЦ”Київський університет”, 2002. -176с.
 7. Гаращенко Ф.Г., Харченко І.І. Збірник задач і вправ із диференціальних рівнянь.-Київ, ВПЦ”Київський університет”, 2004. -192с.
 8. Гаращенко Ф.Г., Трохимчук Р.М., Шевченко В.П. Вступні тести. Математика. Інформатика. –К., 2006. -59с.
 9. Гаращенко Ф.Г., Швець О.Ф. Вступ до аналізу чутливості параметричних систем.- Київ.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. -145с.
 10. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість, оцінки та оптимізація. - Київ, ВПЦ "Київський університет", 2008. - 383 с.
 11. Гаращенко Ф.Г., Кириченко М.Ф., та інші. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: Монографія. - Видавництво "Сталь", 2009, - 668с.
 12. Гаращенко Ф.Г., Бойко Т.Н. Моделирование и оптимизация функционирования современных финансово-промышленных структур //Ж.: Проблемы управления и кибернетики. - 2010. - № 3. - С. 148-156.
 13. Гаращенко Ф.Г., Швець О.Ф., Дегтяр О.С. Адаптивные модели аппроксимации сигналов в структурно-параметрических классах функций //Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2011. № 2. - С. 69 - 77.
 14. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Рутицкая В.В. Моделирование и анализ динамики инвестиций //Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2011. № 6. - С. 12 - 24.
 15. Garashencko Fedor G., Kulyan Victor R. Modeling and Analisys of Investment Trends. //Journal of Automation and Information Sciences. - New York, Connecticut, 2011. - v. 43, issue 12. - P. 48 - 58.
 16. Гаращенко Ф.Г., Кручинін Д.С. Оцінки областей практичної стійкості з еліпсомодальними фазовими обмеженнями і їх використання //Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. - 2011, - вип. 3. - С. 14 - 17.
 17. Верченко А.П.,Гаращенко Ф.Г., Башняков О.М., Поліщук О.А., Хітько І.В. Розробка картографічного програмного забезпечення для навігаційної апаратури /Додаток до звіту про науково-дослідну роботу „Розвиток теорії та розробка технологій для моделювання, аналізу оцінки та оптимізації складних систем” / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.− №06БФ015-03; № ДР 0106U005858. − 2011.− 230с.− С.225-226.
 18. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Моделювання, оцінка та оптимізація динаміки заряджених пучків / Тези Х конференції по фізиці високих енергій, ядерній фізиці і прискорювачам, 21 - 25 лютого 2012, м. Харків. - С.57.
 19. Гаращенко Ф.Г., Сопронюк О.Л., Швець О.Ф. Алгоритми чисельного аналізу чутливості систем зі змінною вимірністю фазового простору / Тези XIV Міжнародної конференції ім. М. Кравчука, 19 - 21 квітня 2012, Київ. - С. 126.
 20. Гаращенко Ф.Г., Мороз О.Г. Ідентифікація нелінійної системи Гаммерштейна за допомогою генетичного алгоритму //Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. - 2012. - Вип. 1. - С. 123 - 130.
 21. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Солошенко Ю.І. Модель динамічного хеджування Європейського опціону колл на корзину акцій з урахуванням транзакційних витрат //Ж.: Кибернетика и вычислительная техника. - 2012. - Вип. 187. - С. 43 -50.
 22. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Узагальнений оптимізаційний підхід до розв'язування задач проектування систем прискорення та фокусування / Thesis of ХVI International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", Abstracts,Kyiv. May 29 - 31, 2013. - P.79.
 23. Гаращенко Ф.Г., Харченко І.І. Про задачі оптимізації динаміки заряджених пучків / Thesis of ХVIIV International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2013), Abstracts, Skhidnytsia,Ukraine. May 13-17, 2013. – P. 112-113.
 24. Гаращенко Ф.Г., Мороз О.Г. Гибридный алгоритм идентификации линейной по состоянию модели Гаммерштейна //Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2014. № 1.
 25. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Сопоставление снимков панорамы на основании границ объектов //Ж.: Компьютерная математика, 2014, № 1, – С. 46 – 53.
 26. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Интерактивное построение панорамних снимков с помощью портативних компьютеров //Ж.:Проблемы управления и информатики, 2013, – № 45(12), с. 21 – 35.
 27. Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Прикладні задачі теорії стійкості. Навчальний посібник. ВПЦ «Київський університет», К., – 2014. – 125 с.
 28. Дегтяр О.С., Гаращенко Ф.Г., Яценко В.О., Матвієнко В.Т. Adaptive method for remote detection of chemical and biological components based on the gradient approach Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, в. 2, 2014. – С. 118 – 123.
 29. Гаращенко Ф.Г., Скурідіна Н.С. Моделювання динаміки пучка за допомогою матричних диференціальних рівнянь / Тези ХХIII Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties” (PDMU-2014), Abstracts, May 12-16, 2014 р., Mukachevo, Ukraine, 2014. – p. 84.
 30. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Про побудову панорамних знімків в режимі реального часу / Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки», ПКТ, м. Чернівці, 2014. – с. 110-111.
 31. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Пічкур В.В., Харченко І.І. Дифернціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування. Навчальний посібник. ВПЦ «Київський університет», К., – 2015. – 271 с.
 32. Гаращенко Ф. Г., Пичкур В.В. О свойствах максимального множества внешней практической устойчивости дискретных систем //Проблемы управления и информатики. –2016. – № 2. – С .30-36.
 33. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Петрович В.Н., Юнькова Е.А. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций //Проблемы управления и информатики. –2016. –№ 4. – С . 124-135. (ISSN 0572-2691)
 34. Garashchenko F.G. , Matvienko V.T., Trebina N.M. Detection of chemical components in the plants /XXVІІ International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2016), May 23 - 27, Tbilisi-Batumi, Georgia, 2016. – С. 63.

Академічні нагороди і премії:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відмінник освіти України, завідувач кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор кафедри МСС, академік АН ВШ України.
Нагороджений медаллю "В пам'ять 1500-ліття Києва" (1982), медаллю Ярослава Мудрого АН Вищої школи, орденом "За заслуги" III ступеню (2014), йому присвоювалися почесні звання "Кращий професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка", лауреат "Премії імені Тараса Шевченка" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007).