Наукові школи факультету

На факультеті комп'ютерних наук та кібернетики за роки його існування сформувалися та активно працюють наступні наукові школи:

Школа математичної інформатики

Науковий керівник школиАнісімов Анатолій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України, премій Національної академії наук України ім. В.М. Глушкова та С.О. Лебєдєва, завідувач кафедри математичної інформатики (1980–2007,2008), декан факультету кібернетики. Базою школи є кафедра математичної інформатики.
Основні напрями наукових досліджень: рекурсивно-паралельні перетворювачі інформації та їх використання; дискретні процеси обробки інформації; системи паралельного програмування; локальні алгоритми на дискретних структурах; алгоритми асоціативно-локального пошуку в семантичних мережах; комп'ютерна лінгвістика; квантові алгоритми; проблематика штучного інтелекту; захист інформації в комп'ютерних мережах; комп'ютерна обробка надвеликих чисел.

Школа програмології та її застосувань

Наукові керівники школиРедько Володимир Нікіфорович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, Нікітченко Микола Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та технології програмування.
Основні напрями наукових досліджень: композиційне програмування та його сучасні варіанти (експлікативне та еталонне програмування) — теорії дескриптивних та декларативних програмних алгебраїчних структур, які виступають формальними та адекватними моделями структур даних, програм та засобів їх конструювання; теорія композиційно-номінативних логік, орієнтованих на моделювання предметних областей та специфікацію програмних систем; теорія баз даних та знань; теорія абстрактної обчислюваності; розробка наукомістких інформаційних технологій та систем різноманітного призначення.

Школа алгебро-автоматних методів
побудови інтелектуальних інформаційних систем

Наукові керівники школиПровотар Олександр Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем, Кривий Сергій Лук'янович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформаційних систем.
Основні напрями наукових досліджень: розробка категорних основ теорії обчислюваності, розробка теоретичних основ узагальненої теорії нечітких множин, дослідження нових підходів до вивчення "інформаційних" моделей біологічних об’єктів та "інформаційних" технологій лікування, розробка теоретичних основ верифікації функціональних та реактивних систем, побудова онтології предметних областей, аналіз природньомовних текстів..

Школа математичного моделювання та теорії оптимальних рішень

Наукові керівники школиГаращенко Федір Георгійович, доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України, Аерокосмічної АН, завідувач кафедри моделювання складних систем, Наконечний Олександр Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень. Школа об'єднує кафедри моделювання складних систем і системного аналізу та теорії прийняття рішень.
Основні напрями наукових досліджень: оптимальне керування, математичне моделювання, спеціальні чисельні методи; аналіз стійкості, чутливості, керованості, спостережності, адекватності, реалізованості систем; оцінювання параметрів, функціоналів та розв'язків, системи зі змінною розмірністю фазового простору; псевдообернення матриць, оптимізація розподілених систем з узагальненим впливом та неповними даними.

Школа теорії стохастичних систем і прикладної статистики

Науковий керівник школиЗакусило Олег Каленикович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри дослідження операції, перший проректор Київського університету імені Тараса Шевченка. Школа об'єднує кафедри дослідження операцій і прикладної статистики.
Основні напрями наукових досліджень школи: теорія стохастичних систем та асимптотичний аналіз стохастичних моделей; теорія масового обслуговування; теоретична та прикладна статистика; теорія та статистика випадкових процесів; багатовимірний статистичний аналіз; теорія розподілів; програмно-алгоритмічне забезпечення методів прикладної статистики; теорія планування експерименту та її застосування в економіці, соціології, медицині та техніці; проблеми практичного впровадження статистичних методів.

Школа моделювання та оптимізації інформаційних систем

Науковий керівник школиЛяшко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри обчислювальної математики. Базою школи є кафедра обчислювальної математики.
Основні напрями наукових досліджень школи: отримано ряд нових даних у розв'язуванні крайових задач математичної фізики, теорії функцій комплексного змінного та узагальнених аналітичних функцій.